قلب: عضوی از بدن است که درقسـمت چپ قفـسه ی سینـه روی پرده ی دیافراگم قرار دارد و از ماهیچه های خاصّ خود ساخته شده است.

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

ساختمان قلب: 

مانند پمپی(تلمبه ای) خون را در بدن به جریان می اندازد. ابتـدا خون توسّط سرخ رگ آئورت که بزرگ ترین سرخ رگ بدن اسـت، از قلـب خارج و پس از تغذیه ی سلّول ها توسّط دو سیاه رگ زبرین(بالایی) و زیرین(پایینی) به قلب بازمی گردد. قلب از دو قسمت چپ و راست و چهارحفره تـشکیل شده است. بخش چپ، شـامل دهلیز و بطن چپ و خون اکسیژن دار(خون روشن) و بخش راست قلب شامل دهلیز و بطن راست و خون کربن دی اکسید دار(خون تیره) می باشد.      

بخش چپ و راست توسّط دیواره ی ماهیچه ای به نام «میوکارد» از هم جدا می شوند که ضخامت میوکارد در بطن ها بیشتر است؛ زیرا فشار در آن جا زیادتر است. بین دهلیز و بطن چپ، دریچه ی میترال(دولختی) و بین دهلیز و بطن راست، دریچه ی تری کاسپید(سه لختی) قرار دارد تا کار انقباض و انبساط حفره های قلب باعث برگشت خون نشود.

            

+ نوشته شده توسط در و ساعت |
ساختمان قلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

کار قلب: 

قلب توسّط ضربان خود، خون را در بدن به جریان می اندازد. این عمل، با انقباض بطن ها و ورود خون به بزرگ ترین سرخ رگ بدن(آئورت) آغازمی شود. پس از گردش در تمام بدن، خون توسّط سیاه رگ های بـالای قـلب (زبـرین)  و پاییـن قـلب (زیـرین)  که بـزرگ ترین سیاه رگ هـای بدن هستند، به قلب باز می گردد. (گردش خـون بـزرگ)

 سپـس خون تیـره توسّط سرخ رگ های ششی به شش ها رفته و  پس از تصفـیه، توسّط سیـاه رگ های ششی به قـلب بـاز می گردد. (گردش خون کوچک)            

+ نوشته شده توسط در و ساعت |
                          گردش بزرگ خون
+ نوشته شده توسط در و ساعت |
                 گردش کوچک خون
+ نوشته شده توسط در و ساعت |
قلب 
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

ضربان قلب، عبارت است از باز و بسته شدن دهلیزها و بطن ها که به شکل زیر صورت می گیرد:     

۱) منقبض شدن بطن ها: که ۰/۳ ثانیه طول می کشد و باعث ورود خون به «سرخ رگ آئورت» و «سرخ رگ ششی» می شود. در این حالت خون با «دریچه ی سینی آئورتی» برخورد می کند. به صدای تولید شده در این عمل، Tak (تاک) می گوییم. 

 ۲) انقباض دهلیزها: ۰/۱ ثانیه طول می کشد و Poum (پوم) نام دارد. این صدا، بر اثر برخورد خون با دریچه های «میترال» و «تری کاسپید» ایجاد می شود.      

۳) قرار گرفتن قلب درحالت عادی: که با انبساط عمومی بطن ها و دهلیزها صورت می گیرد، ۰/۴ ثانیه طول می کشد و «زمان استراحت قلب» نام دارد.        

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

۰/۴ + ۰/۳ + ۰/۱ = ۰/۸

۶۰ ÷ ۰/۸ = ۷۵ 

تعداد ضربان های قلب حدود ۷۰ تا ۷۵ بار در دقیقه است.

+ نوشته شده توسط در و ساعت |
     انقباض بطن ها  انقباض دهلیزها

                    انقباض بطن ها                                                  انقباض دهلیزها

 

                                   زمان استراحت قلب

                                                       زمان استراحت قلب

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

ضربان قلب را می توان توسّط دستگاه های ثبت کننده(نوار قلب) یـا نشان دهنده (اسـیلوسکوپ) به شکل زیر دید و تفسیر کرد:

O : انبساط عمومی(استراحت قلب)

P : انقباض دهلیزها 

QRST : انقباض بطن ها 

چگونگی ثبت ضربان قلب

 

+ نوشته شده توسط در و ساعت |
بخش‌های قلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

نقل مطالب این وبلاگ، با ذکر منبع، بلامانع است.

+ نوشته شده توسط در و ساعت |